"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Nauczyciele

Do otwarcia plików z rozszerzeniem  .pdf potrzebny jest program

Adobe Reader             w wersji powyżej 10.0

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018  pdf

 

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018  pdf

 

Grafik uroczystości szkolnych 2017/2018  pdf

 

Godziny ponadwymiarowe - druk      pdf

 

Wniosek o pożyczkę do kasy zapomogowo-pożyczkowej      pdf

 

Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego

Sprawozdanie wychowawcy klasy     doc

Sprawozdanie z działalności biblioteki     doc

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej     doc

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego     doc     (na koniec roku)

Sprawozdanie z klasyfikacji  klas 1-3     doc

Sprawozdanie z klasyfikacji za rok szkolny - gimnazjum     doc

Sprawozdanie z klasyfikacji za rok szkolny - szkoła podstawowa     doc

Arkusz pomocniczy dla wychowawcy do obliczenia średniej i danych statystycznych       xlsx

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych     doc

Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym     doc     (na koniec roku)

Arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym…  doc     (na koniec roku)

 

sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w roku szkolnym  doc

 

 

„Syndrom nieadekwatnych osiągnięć oraz istota motywacji”

szkolenie dla nauczycieli materiał     pdf

Szkolenie przygotowały: p. A. Policzkiewicz i B. Typek

Przyczyny i rodzaje agresji       artykuł

Jak sobie radzić z przemocą rówieśniczą materiały video

 

Program TeamViewer 6