"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Prawo szkolne

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zalecają państwom członkowskim UE, aby podjęły działania mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych:

-porozumiewanie się w języku ojczystym

-porozumiewanie się w językach obcych

-kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

-kompetencje informatyczne

-umiejętność uczenia się

-kompetencje społeczne i obywatelskie

-inicjatywność i przedsiębiorczość

-świadomość i ekspresja kulturalna

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Karta Nauczyciela   zawsze aktualna

Zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły wokół budynku  pdf

Procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych   pdf

Procedury postępowania w przypadku stosowania cyberprzemocy      pdf

 

KODEKS UCZNIA - obowiązuje od wrzenia 2015.     zobacz

 

Statut Zespołu Szkół w Michalowie (obowiązuje klasy gimnazjalne)   pdf

Statut Przedszkola Samorządowego w Michalowie    pdf

Statut Szkoły Podstawowej w Michalowie      pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej….... pdf

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018-2019      pdf

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania          pdf

Procedura wystawiania oceny z zachowania      pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół w Michalowie na rok szkolny 2018/2019   pdf

Regulamin Rady Rodziców…………..pdf

 

 

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Michalowie pdf